Načítám...
Po přihlášení nastavíme způsob platby i dopravy dle poslední objednávky a předvyplníme Vaše osobní a fakturační údaje.

Způsob dopravy

  • Z nabídky vyberte zemi, kam chcete Váš nákup doručit.


Způsob platby

  • Nejdříve zvolte způsob dopravy

Kontaktní údaje

?Vyplňte Váš e-mail. Na e-mail Vám zašleme informace o objednávce a jejím doručení.

Na uvedený e-mail jste u nás již nakupoval(a).
Můžete se přihlásit, , vyplnit jiný e-mail nebo nakoupit anonymně

?Uveďte jméno, které má být uvedeno na fakturačních údajích. Pokud má objednávku přebírat jiná osoba, uveďte její jméno v bloku Chci doručit zboží na jinou adresu nebo do poznámky k objednávce.
?Uveďte příjmení, které má být uvedeno na fakturačních údajích.
?Uveďte telefonní číslo, na které Vás budeme moci informovat o stavu objednávky.
?Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete nakoupit zboží na firmu.

Fakturační údaje

?Uveďte název ulice včetně čísla orientačního a popisného, například ve tvaru Pouliční 226/4.
?Název města uveďte v rodném jazyce, tedy Praha (ne Prague).
?Uveďte poštovní směrovací číslo k uvedené adrese ve formátu například 19000.
?Pokud chcete poslat zboží na jinou adresu než je fakturační nebo jiné osobě, než je uvedena u fakturačních údajů.

i Doručovací údaje jsou převzaty dle vybrané dopravy
?Uveďte Vaše jméno a příjmení, nebo jméno a příjmení osoby přebírající objednávku.
?Uveďte telefonní číslo, na které Vás budeme moci informovat o stavu objednávky.
?Zadejte celé jméno společnosti. Tento údaj vyplňte například pokud chcete zboží zaslat do práce.

Poznámky k objednávce

Zde nám můžete zanechat vzkaz nebo položit dotaz k objednávce

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatelem školy vaření je obchodní společnost SOMAX PLUS spol. s r. o. se sídlem Na Trávníku 20, 321 00 Plzeň - Litice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Plzeň, oddíl C, vložka 5388. 

Identifikační číslo: 61170631

Prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese vareni-krejcar.cz. (dále jen "provozovatel").
Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované provozovatelem.
Tyto VSP jsou platné a účinné od 1. 9. 2015.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
1. provozovatel
2. zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz, akci či jednotlivou službu v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu, akci, resp. přijetí jednotlivé služby.
2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.
2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka, počet osob, které se zúčastní kurzu, akce či které přijmou jednotlivou službu provozovatele, označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro jednu osobu v souladu s nabídkou provozovatele, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka. 
3. Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek www.vareni-krejcar.cz
4. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě tří pracovních dnů od jejího obdržení.

Článek IV. - Kurzy, akce, jednotlivé služby

1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy, akce či jednotlivé služby uvedené v nabídce na webových stránkách www.vareni-krejcar.cz či v písemných materiálech vydaných provozovatelem.
2. Kurzy, akce se konají, resp. jednotlivé služby jsou poskytovány, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v provozovně INTERIÉRY KREJCAR - VAŘENÍ-KREJCAR, Štefánikova 16, 326 00 Plzeň - Bručná .
3. Není-li v nabídce provozovatele stanoveno jinak, kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedeného na www.vareni-krejcar.cz. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor v souladu s nabídkou provozovatele, resp. jeho zástupce.
4. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby nejpozději pět minut před zahájením kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.
5. Počet účastníků kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby, není-li smluvními stranami stanoveno jinak, činí maximálně deset osob.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby, ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele. V ceně za účast na kurzu, akci či za poskytnutí individuální služby je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou provozovatele pokud není uvedeno jinak.
2. Cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby je splatná ve lhůtě tří dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, nejpozději však ve lhůtě tří dnů před konáním kurzu, akce či před poskytnutím individuální služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem elektronicky), a to v souladu s pokyny provozovatele anebo v hotovosti v provozovně INTERIÉRY KREJCAR - VAŘENÍ-KREJCAR, Štefánikova 16, 326 00 Plzeň - Bručná . V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele.
4. Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, na místo konání kurzu, akce, resp. místo poskytnutí individuální služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby mají právo na vstup do všech prostor provozovny INTERIÉRY KREJCAR - VAŘENÍ-KREJCAR, Štefánikova 16, 326 00 Plzeň - Bručná  určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby.
2. V průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby nejsou účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověření přijetím individuální služby oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby bez vědomí lektora, resp. jeho zástupce.
3. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni po celou dobu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby dodržovat pokyny lektora, resp. jeho zástupce.
4. Lektor INTERIÉRY KREJCAR - VAŘENÍ-KREJCAR, Štefánikova 16, 326 00 Plzeň - Bručná , resp. jeho zástupce je povinen na počátku kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby stručně poučit účastníky kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby. Účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby.
5. Provozovatel, resp. lektor či jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora a dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v jejich účasti na kurzu, akci, resp. přijmutí služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.
6. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni na počátku kurzu, akce, resp. před započetím poskytnutí služby informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu, akce, resp. při poskytování jednotlivé služby.
7. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě dvaceti čtyř hodin před započetím kurzu, akce, či poskytnutím jednotlivé služby označit (jméno, příjmení, kontaktní telefon) účastníky kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.
8. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.
9. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby, rozumí se tím též zákazník.

Článek VII. - Zrušení a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu nebo přesunout kurz do náhradního termínu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:
- lektor INTERIÉRY KREJCAR - VAŘENÍ-KREJCAR, Štefánikova 16, 326 00 Plzeň - Bručná  nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
- v provedení kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně)
2. V případě zrušení termínu kurzu má zákazník právo si sjednat nový termín, nebo mu bude vrácena celá částka hodnoty kurzu.
3. Ze strany zákazníka:
- v případě, že zákazník či další účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit provozovateli.
- Kurz, akci, resp. jednotlivou službu je možné zrušit (odstoupit od smlouvy) tři pracovní dny a dříve před sjednaným termínem. Zákazníkovi bude vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do sedmi dnů od  zaslání písemného odstoupení od smlouvy. V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
- Termín rezervace na kurz, akci, resp. jednotlivou službu je možné změnit tři pracovní dny a dříve před sjednaným termínem rezervace a sjednat bezplatně termín nový. 
4. Termín rezervace na kurz, akci, resp. jednotlivou službu zrušený/změněný později než v bodě 3. je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody. Zákazník může v tomto případě za sebe poslat náhradu.

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

1. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou provozovateli jím nebo účastníky kurzu.

Článek IX. - Reklamace

1. Pro případ, že kurz, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat. 
2. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. 
3. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě třiceti dnů od jejího uplatnění. 
4. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

Článek X. - Ochrana osobních údajů

1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.
4. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.
5. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů SOMAX PLUS spol. s r. o., se sídlem Na Trávníku 20, 321 00 Plzeň, IČ: 61170631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Plzeň, oddíl C, vložka 5388 („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se [doplnit kategorii subjektů údajů, kterých se osobní údaje týkají; např. zaměstnanci/uchazeči o zaměstnání/zákazníci/dodavatelé atd.] („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely obchodní činnosti a marketing společnosti. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu požadovaném oprávněným zájmem, a (b) po dobu nezbytně nutnou.Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@somaxplus.cz.Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Poznámka: Položky označené * jsou povinné.

Pomůžeme Vám s objednávkou